Άρθρο 5 _Οικοδομώντας μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ένωση

By pdeadmin

Η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς είναι σήμα κατατεθέν του ευρωπαϊκού έργου που θέλει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τη νέα σύνθεση που προέκυψε από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Μια οικονομία που να λειτουργεί προς το συμφέρον του εργαζομένου και της κοινότητας. Είναι αυτό που κάνει την Ευρώπη να ξεχωρίζει από άλλες οικονομίες στον κόσμο. Στόχος
είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ώστε όλοι μαζί να εργαστούν για να διατηρήσουν την οικονομία σε ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, απλώνεται συχνά ασπίδα προστασίας για να προστατεύσουν τους ανθρώπους σε στιγμές δυσφορίας. Και καθώς παγκόσμιες προκλήσεις όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή μετάβαση έχουν βάλει σε δοκιμασία την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει διπλασιάσει το έργο της για την προστασία και την ενδυνάμωση των ανθρώπων και των κοινοτήτων. Για παράδειγμα εν μέσω της πανδημίας COVID-19, με τους ανθρώπους περιορισμένους στο σπίτι, μία από τις κύριες προκλήσεις ήταν η προστασία της απασχόλησης των ευρωπαίων πολιτών.

Με το SURE (https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/sure_en) υποστηριχτήκαν εκατομμύρια εργαζόμενοι και
αυτοαπασχολούμενοι για να διατηρήσουν το εισόδημά τους και δόθηκε η δυνατότητα σε εκατομμύρια επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους εργαζομένους και το ταλέντο που θα χρειάζονταν για να ξαναρχίσουν την ανάκαμψή τους.

Οι στόχοι για αυτές τις δράσεις ήταν οι εξής:

– Όλοι μαζί να πετύχουμε καθαρή μετάβαση και να μην μείνει κανείς πίσω

Για αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Επιτροπής , με 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ, επένδυσε για να υποστηρίξει την αναπροσαρμογή των εργαζομένων που επηρεάζονται και να βρουν νέες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, και βοηθά  περιφέρειες που προηγουμένως εξαρτώνται από βιομηχανίες υψηλής ρύπανσης να διαφοροποιήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες προς καθαρότερους τομείς.

– Εξασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ

Εισήχθησαν κανόνες για κατώτατους μισθούς για να διασφαλιστεί μέτρο που έχει θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Διασφαλίστηκε θεμιτός ανταγωνισμός για εργοδότες που πληρώνουν ικανοποιητικούς μισθούς και μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων.

– Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

Η Επιτροπή καθόρισε ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027, το οποίο καθόρισε βασικές δράσεις για τη βελτίωσή τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση των αλλαγών που επιφέρουν οι ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις (ή πρόοδοι), τη βελτίωση της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας και την αύξηση της ετοιμότητας για τυχόν μελλοντικές κρίσεις.

– Κοινωνικοί στόχοι της ΕΕ έως το 2030

Τουλάχιστον 78% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται κάτω από τυπικές συνθήκες εργασίας ενώ τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν στη δια βίου εκπαίδευση κάθε χρόνο.
Επίσης τουλάχιστον 15 εκατομμύρια λιγότερα άτομα διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

– Αποκομίζοντας τα οφέλη και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής στην Ευρώπη

Η Ευρώπη υφίσταται μια μεγάλη δημογραφική μεταμόρφωση. Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ζουν περισσότερο και περισσότερο υγιείς χάρη στην κοινωνική και οικονομική μας πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένου του βελτιωμένου βιοτικού επιπέδου, της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την πρόοδο στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική. Αυτή η δημογραφική αλλαγή έχει βαθύ αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τον Οκτώβριο του 2023, η Επιτροπή παρουσίασε την Εργαλειοθήκη για τη Δημογραφία: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_el για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των επιπτώσεών τους στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης.