Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

By pdeadmin

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων θεμάτων που προωθεί για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, επιδιώκει ένα ανθρωποκεντρικό, βιώσιμο όραμα για την «Ψηφιακή Δεκαετία» προκειμένου να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η «Ψηφιακή Δεκαετία» στοχεύει να διασφαλίσει για όλους τους πολίτες όλες τις πτυχές της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το πλαίσιο για την «Ψηφιακή Δεκαετία» περιλαμβάνει το πρόγραμμα πολιτικής για την «Ψηφιακή Δεκαετία», τους στόχους, τα έργα πολλών χωρών, τα δικαιώματα και τις αρχές.

Οι στόχοι αυτοί είναι μετρήσιμοι για τη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ψηφιακές επιχειρήσεις και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να καθοδηγήσουν τις δράσεις των κρατών μελών τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα ενημερώνει για τις ενέργειες των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση. Το πρόγραμμα πολιτικής για την «ψηφιακή δεκαετία» θα επιτρέψει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας. Αυτό το πρόγραμμα θα καθορίζει έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση της προόδου προς το 2030.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση για τον απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί. Τα έργα πολλών χωρών θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν επενδύσεις και να ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας, διασυνοριακά έργα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Ένας ασφαλής ψηφιακός κόσμος.
  • Όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε ψηφιακές ευκαιρίες / κανείς δεν μένει πίσω.
  • Οι μικρές επιχειρήσεις και η βιομηχανία να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.
  • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι μικρό μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.
  • Καινοτόμες υποδομές συγκλίνουν για να συνεργαστούν.
  • Οι ΜΜΕ μπορούν να ανταγωνιστούν στον ψηφιακό κόσμο με δίκαιους όρους.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη μέτρηση του αντίκτυπου βιώσιμων καινοτομιών με αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων.

Στην πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, τα κράτη μέλη θα αναφέρουν στην Επιτροπή τις προγραμματισμένες δράσεις που υποστηρίζουν τους καθορισμένους στόχους.

Οι ενέργειες και οι πολιτικές της Επιτροπής στον ψηφιακό τομέα καθοδηγούνται ήδη από αυτούς τους στόχους και τις αρχές. Καθώς θα έχουμε όλο και περισσότερες καινοτομίες, το πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας θα διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα είναι σαφές και θα υποστηρίζεται ευρέως από όλες τις μελλοντικές δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) περιλαμβάνει:

Ο DSA θέτει ένα νέο πρότυπο για τη λογοδοσία των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με παράνομο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση και άλλους κοινωνικούς κινδύνους. Ενδυναμώνει και προστατεύει τους χρήστες απαιτώντας από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν το παράνομο περιεχόμενο και να αυξάνουν λογοδοσία και διαφάνεια. Οι γενικές υποχρεώσεις του DSA ισχύουν για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες από τις 17 Φεβρουαρίου 2024. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη δημοσίευση αριθμών χρηστών και αναφορών διαφάνειας έχοντας σαφείς όρους και προϋποθέσεις χρήσης και αναλογική επιβολή τους· κατεβάζοντας παράνομο περιεχόμενο παρέχοντας αιτιολόγηση και μέσα για την αναζήτηση επανόρθωσης σε περίπτωση μετριασμός περιεχομένου και απαγόρευση δημιουργίας προφίλ για διαφήμιση που απευθύνεται σε ανηλίκους ή σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.