Αντιμετώπιση του συρρικνούμενου πληθυσμού των νέων στην ΕΕ – “Youth4RevivingEUTerritories”

By admin_wolfpatra

Το έργο “Youth for Reviving EU Territories” σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Περιφερειακή Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη (DG REGIO), έχει ως στόχο την κατανόηση και αντιμετώπιση του ζητήματος μείωσης του πληθυσμού των νέων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης πολιτικών συστάσεων με στόχο τη διατήρηση και την προσέλκυση νέων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και η κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι νέοι αποφασίζουν να παραμείνουν ή να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος του έργου συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο (απευθύνεται σε νέους 15-29 ετών) και λέγοντάς τι καθιστά μια περιφέρεια ελκυστική για εσάς.
Οι απόψεις σας θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής και θα εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές συστάσεις του εν λόγω έργου θα διαμορφωθούν από τους νέους για τους νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Youth4EURegions