Τι είναι το Europe Direct ;

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct είναι η υπηρεσία, που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις σε κάθε είδους θέμα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.

Εάν κριθεί απαραίτητο, προσανατολίζει τα αιτήματα του κοινού προς άλλες πιο κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και συμβουλών στην Ε.Ε.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- EUROPE DIRECT δρουν ως διεπαφή μεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών της σε τοπικό επίπεδο.

Αποστολή τους είναι να διανέμουν πληροφορίες και συμβουλές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθούν δραστήρια τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε., σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά όργανα στη διάδοση πληροφοριών και να παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις, ενημερωτικές συγκεντρώσεις καθώς και εκδηλώσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικτυακός τόπος του Europe Direct : https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us/answering-your-questions_el