Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στα πλαίσια του προγράμματος EUROPE DIRECT 2018

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 19-06-2018

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2018, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Κέντρου, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τέλους του προγράμματος, ήτοι την 31/12/2018, και για ποσό έως 5.000,00€.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για την διοικητική υποστήριξη του Κέντρου Πληροφόρησης .την διαχείριση και ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, Instagram, YouTube) καθώς και την εκπροσώπηση και την ενεργό συμμετοχή σε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει και στις εκδηλώσεις που συμμετέχει το Κέντρο.

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου, τα οποία θα παραληφθούν σε δύο περιόδους ( 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) είναι τα ακόλουθα:

  • Τριμηνιαίες Απολογιστικές εκθέσεις.
  • Αποδελτίωση και σύνταξη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων.
  • Έκθεση διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook. twitter Jnstagram, YouTube) και ιστοσελίδας, συνοδευόμενη από αριθμό αναρτήσεων και στατιστικά στοιχεία.
  • Τριμηνιαίες εκθέσεις ανάδρασης μέσω του εργαλείου υποβολής αναφοράς-intranet.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος