Εκδόσεις

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Έκδοση 2014

Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων - Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου